Головна > Навчально-виховна робота > Освітній процес в гуртках

Організація роботи гуртка

Позашкільну освіту можна розглядати як найважливішу складову освітнього простору, що склався в сучасному суспільстві. Позашкільний навчальний заклад сьогодні – це широкодоступний заклад освіти, який спрямовує вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості.

В системі позашкільної освіти немає державних стандартів, які б визначали якісні вимоги до діяльності та її результатів. Важливим критерієм якості роботи освітньо-виховних структур є зростання попиту на позашкільну освіту у своїх мікрорайонах та різноманітність навчальних програм щодо задоволення пізнавальних інтересів дітей.

Основними результатами позашкільної освіти можна назвати наступні:

- збереження і культивування унікальності кожної дитини в постійно змінному соціальному оточенні;

- задоволення природної потреби дітей в самопізнанні, осмисленні себе в навколишньому світі;

- формування сталого спротиву особистості вихованців руйнівним впливам;

- досягнення вихованців в їх кількісному вираженні (нагороди, перемоги, місця і ін.) отриманих їм за певний період;

- виховання у дитини захопленості предметом тієї діяльності, якій він віддає перевагу, цінністне ставлення до виду діяльності;

- наявність у вихованця власної освітньої траєкторії на майбутнє;

- соціалізація, успішність і особистісне зростання вихованця.

ПЕРЕЛІК
документації з навчально-виховної діяльності та навчально-методичної роботи 
керівника гуртка КЗ «Центр туризму» ЗОР

 • план масових заходів закладу на навчальний рік;
 • індивідуальний план участі керівників гуртків у масових заходах згідно напрямків  та рівнів навчання гуртків;
 • план проведення відкритих занять;
 • план проведення походів на навчальний рік і на період літніх канікул;
 • розклад занять на І і ІІ п\р навчального року;
 • звіт за місяць;
 • звіт за навчальний рік;
 • навчальні програми, за якими працюють гуртки;
 • календарно-тематичний план гуртка на рік (або окремо на півріччя), перевірений заступником директора з НВР (записаний в журналі обліку роботи гуртка);
 • журнал  планування та обліку роботи гуртка, який є державним і фінансовим документом та зберігається 5 років;
 • журнал реєстрації інструктажів з гуртківцями з безпеки життєдіяльності;
 • довідка про туристський досвід керівника гуртка та вихованців;
 • заяви від батьків про зарахування дитини до гуртка;
 • медичні довідки на членів гуртка;
 • угода про співпрацю з навчальним закладом;
 • соціальний паспорт гуртка;
 • список гуртківців на навчальний рік;
 • маршрутні та дозвільні документи на здійснення різноманітних подорожей і документи для видачі продуктів;
 • методичні рекомендації, посібники;
 • дидактичний матеріал;
 • проблемна тема, над якою працює керівник гуртка;
 • моніторинг досягнень гуртка, гуртківця за 2-3 роки

Організація роботи гуртка педагогом та контроль за його діяльністю з боку адміністрації закладу

діяльність керівника гуртка

діяльність  адміністрації

1. 

Надання адміністрації Центру необхідних документів для прийому на роботу. Визначення напрямку діяльності гуртка, основної мети і задач. Ознайомлення з методичними рекомендаціями по організації роботи гуртка.

Директор: Ознайомлення з документами про освіту претендента на посаду керівника гуртка.  Співбесіда. Визначення напрямку діяльності гуртка. Ознайомлення керівника гуртка із Статутом установи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з посадовими обов'язками.    

2. 

Ознайомлення з посадовими обов'язками (під розпис).

Діловод: надання посадової інструкції (під розпис).

3.

Проходження вступного та первинного інструктажу з ОП

Інженер з ОП: проведення інструктажів з ОП

4. 

Оформлення зарплатної картки в банку

Головний бухгалтер: консультація

5.

Визначення місця роботи гуртка. Надання угоди про співпрацю з навчальним закладом (іншою установою) про роботу гуртка.

Заступник директора з НВР: оформлення папки керівника гуртка

6.

Вибір та ознайомлення з навчальною програмою роботи гуртка

Заступник директора з НВР: консультація

7.

Ознайомлення з річним планом роботи Центру

Заступник директора з НВР:   ознайомлення керівника гуртка з планами роботи Центру (річний план, план  масових заходів та підвищення кваліфікації на навчальний рік)

8.

Складання індивідуального плану участі гуртка у масових заходах, походах

Заступник директора з НВР:  надання методичної допомоги  при складанні індивідуального плану.

9.

Комплектування груп.   Підготовка необхідних матеріалів, інструментів, обладнання для організації занять.

Заступник директора з НВР:   надання консультативної допомоги в організації рекламної роботи щодо набору вихованців до гуртка.

10.

Комплектування груп.   Збір заяв від батьків про зарахування дитини у гурток, медичних довідок гуртківців.

Складання соціального паспорту гуртка. Складання списку гуртківців

Заступник директора з НВР:   підготовка проєкту наказу про чисельний склад та зарахування гуртківців до гуртків Центру (до 15 вересня).

11.

Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр (навчальний рік)

Заступник директора з НВР:  надання методичної допомоги  при складанні плану. Затвердження календарно-тематичного плану роботи гуртка.

12.

Складання розкладу занять гуртка (для кожної групи)

Заступник директора з НВР:  складання розкладу роботи гуртків в  Центрі

Директор: затвердження розкладу роботи гуртків

13.

Оформлення журналу обліку роботи гуртка

 Заступник директора з НВР:   ознайомлення керівника гуртка з вимогами щодо ведення журналу обліку роботи гуртка.

14.

Оформлення Журналу реєстрації інструктажів з Б\Ж з гуртківцями

Інженер з ОП: проведення консультації щодо ведення Журналу

15.

Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з Б\Ж для вихованців з обов'язковою відміткою в журналі.

Інженер з ОП:  консультація про зміст вступного інструктажу з Б\Ж для вихованців.   

16.

Ведення Журналу реєстрації інструктажів з Б\Ж з гуртківцями

Заступник директора з НВР, інженер з ОП: контроль та перевірка ведення Журналу реєстрації інструктажів з Б\Ж з гуртківцями

17.

Організація самоврядування в гуртку. (вибори старости, його заступника, розподіл обов'язків між вихованцями)

Практичний психолог: надання консультації

18.

Заповнення та ведення  журналу обліку роботи гуртка.

Заступник директора з НВР:   контроль за веденням журналу обліку роботи гуртка (5 разів на рік).

19.

Проведення батьківських зборів (на початку роботи гуртка, перед виходом групи у похід)

Заступник директора з НВР:   перевірка документації гуртка

20.

Складання планів-конспектів занять.

Заступник директора з НВР:   надання методичної допомоги шодо складання конспекту заняття, структури заняття, форм навчальної роботи, ведення журналу обліку роботи гуртка.Аналіз результативності роботи гуртка

21.

Складання графіка відкритих занять

Заступник директора з НВР: аналіз заняття

22.

Складання плану роботи на канікулах:

 • осінні до 15.10
 • зимові – до 17.12.
 • весняні – до 15.03
 • літні – до 15.05

Заступник директора з НВР: складання плану роботи гуртків Центру  на канікулах

23.

Участь в методичних заходах закладу. Самоосвітня діяльність. Проведення відкритих занять для педагогів та батьків вихованців. Відвідування занять досвідчених керівників гуртків  

Заступники директора з НВР, НМР, методисти: надання методичної допомоги керівнику гуртка.

24.

Проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації

Заступник директора з НМР:   складання перспективного плану проходження курсів та атестації

25.

Організація масових заходів з гуртківцями (конкурси, змагання, зльоти, експедиції, походи тощо). Залучення батьків до організації і проведення масових заходів.

 Заступник директора з НВР:    відвідування та аналіз масових заходів.

26.

Участь в заходах різних рівнів (всеукраїнські, регіональні, обласні змагання, конкурси). 

  Заступник директора з НВР:    організація участі гуртка в заходах різних рівнів.

27.

Підготовка відповідних документів на участь у масових заходах (накази, М\Л, проведення та реєстрація інструктажів, мед довідки тощо)

Заступник директора з НВР:    перевірка відповідних документів про участь гуртка у заході.  

28.

Складання  звіту роботи  гуртка за навчальний рік, заохочення кращих гуртківців

 Заступник директора з НВР:  аналіз звітів роботи гуртка

29.

Самоаналіз виконання навчальної програми гуртка, роботи гуртка за навчальний рік

Заступник директора з НВР: аналіз виконання навчальної програми гуртка, освітнього процесу за навчальний рік.

30.

Складання звіту про роботу гуртка в літній період

 Заступник директора з НВР:  аналіз звітів роботи гуртка

31.

Проведення анкетування гуртківців, батьків

Заступник директора з НВР, практичний психолог: аналіз результатів опитування

32.

Анкетування керівника гуртка

Заступник директора з НВР, практичний психолог: аналіз результатів опитування

33.

Здійснення оцінювання гуртківців

Заступник директора з НВР:  аналіз роботи гуртка

34.

Складання перспективного плану роботи гуртка

Заступник директора з НВР:  консультація

35.

Надання довідок про виконання спортивних розрядів

методист туристсько-спортивного відділу: складання проєкту наказу про присвоєння спортивного розряду

36.

Надання списку дітей, випускників Центру у поточному навчальному році

Заступник директора з НВР:  складання проекту наказу про видачу свідоцтв випускникам Центру

37.

Оформлення і ведення залікової книжки спортсмена

Заступник директора з НВР:  контроль за веденням залікової книжки спортсмена

38.

Ознайомлення гуртківців з планом організаційно-масової роботи закладу, правилами поведінки, планом заходів протидії булінгу, заходами з профілактики травматизму, захворювань, шкідливих звичок, дотриманням санітарно-гігієнічних правил та правил Б\Ж тощо

Заступник директора з НВР:  аналіз анкетування гуртківців

39.

Активна участь в  обговоренні важливих документів, справ та заходів Центру

Заступник директора з НВР:  методичні наради

40.

Залучення гуртківців та їх батьків до обговорення важливих документів, справ та заходів Центру

Заступник директора з НВР:  аналіз анкетування гуртківців

41.

Висвітлення роботи гуртка на сайті закладу (надання фото та відео матеріалів)

Інженер з ОП: розміщення цікавої інформації про гурток на сайті Центру


Робота з документацією гуртка

1. Розклад  та календарно-тематичний план роботи гуртка надати адміністрації: на 1 півріччя – до 05 вересня; на 2 півріччя – до 25 грудня.

2. Планувати роботу гуртка відповідно до навчальних програм – типових, затверджених МОН, а також «робочих, адаптованих», що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

3. Журнали обліку роботи гуртків здавати на перевірку заступнику директора з НВР  щомісячно з 15 до 20 числа.

4. Завчасно повідомляти адміністрацію закладу про намір перенесення занять    (з поважних причин). Керівник гуртка пише заяву, на підставі якої видається наказ про перенесення занять. У такому разі у журналі  дати на сторінці «облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, які вказані у наказі про перенесення занять.

5. Якщо керівник гуртка, який працює за сумісництвом, захворів і знаходиться на лікарняному, тоді він повинен обов’язково повідомити адміністрацію Центру про термін непрацездатності. У ці дні заняття гуртка не проводяться. Сумісник подає до Центру копію лікарняного листка (ще не заповнену за основним місцем роботи), завірену директором закладу за основним місцем роботи та довідку про заробітну плату за останні 6 місяців (з 1 по 1 число) за основним місцем роботи для нарахування зарплати в період непрацездатності. Години програми у такому випадку зменшуються, а теми вичитуються усі («ущільнення» програми).

5а. Лікарняні листи (копії, якщо це не електронний варіант) не повинні мати виправлень. Допускається 1-2 виправлення. В разі після перевірки знайдуться ще помилки, такий лікарняний не приймається і не оплачується.

6. Всі керівники (основні та сумісники), що знаходяться  без гуртківців у  відрядженні, не пишуть у ці дні години занять у журналі (суддя, комендантський загін, заступник керівника команди тощо).

   Керівник (сумісник) заздалегідь пише заяву про перенесення занять на інший день або не планує на ці дати занять.

    Основні працівники  повинні розрахувати години роботи гуртка у ці дні так, щоб вони не перевищували тижневе навантаження, враховуючи те, що при 6-ти годинному навантаженні за 1 день нараховується в середньому 1,2 години, при 9-ти годинному навантаженні – 1,8 години.

      Розрахунок годин за кожен день відрядження (ущільнення  навчальної програми) можна зробити, користуючись таблицею в залежності від тижневого навантаження. Ці розрахунки використовуються і при рахуванні годин, коли керівник знаходився на  лікарняному:

 тривалість відрядження (лікарняний)

тижневе навантаження

6 годин\тиждень

9 годин\тиждень

1 день

1 година

2 години

2 дні

2 години

4 години

3 дні

4 години

5 годин

4 дні

5 годин

7 годин

5 днів

6 годин

9 годин

 

Наприклад, якщо в ці дні за планом заплановано дводенний похід (16 години), а керівник знаходиться у  відрядженні 3 дні (або хворіє), то години роботи з гуртком розраховуються відповідно до тижневого навантаження: 3 дні х 1,2 години = 3,6 годин – заокруглюємо – 4 години. 

  Це означає, що, знаходячись у відрядженні (на лікарняному), керівник ущільнює програму тільки на 4 години. На кінець навчального року у керівника буде не 216 годин, 212. Йому доцільно перенести похід на інші дати. Якщо на дні відряджень заняття у плані не заплановані, то і ущільнення програми і перенесення занять не буде. 

7. При проведенні занять керівник гуртка повинен мати план-конспект заняття, використовувати наочність, технічні засоби навчання тощо (відповідно до методичних вимог до гурткових занять).

8. На період канікул керівник гуртка складає окремий план роботи (узгоджений із завідувачем відділу та заступником директора з НВР).

9. План роботи гуртка і розклад занять на літо здавати до 15 травня.

10. При складанні розкладу враховувати те, що короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка ( години в розкладі повинні бути «астрономічні» , а не «академічні»).

ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ

 1. Журнал планування та обліку роботи гуртка є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.
 2. Журнал заводиться для кожного гуртка окремо на весь навчальний рік.
 3. Журнал ведеться керівником гуртка, який несе особисту відповідальність за стан його ведення.
 4. Журнал ведеться українською мовою, охайно, без виправлень (особливо коректором або жирним наведенням декілька разів ручкою).
 5. Планувати роботу гуртка необхідно згідно затверджених навчальних програм, у відповідності до годинного навантаження (216 або 324 годин на рік: не більше і не менше, за винятком конкретних обставин).
 6. Оформлення журналу:

а) титульна сторінка:

 • назва гуртка: Пішохідний туризм  (основний рівень, І рік навчання)
 • назва установи: Приморський відділ туризму КЗ «Центр туризму» ЗОР
 • місто, район, область: с. Андріївка, Бердянський р-н, Запорізька обл.
 • керівник гуртка: Пустошкіна І.М.

б) титульна сторінка (друга):

заповнювати так, як і першу, прізвище, ім’я, по-батькові керівника гуртка записувати повністю: Пустошкіна Ірина Миколаївна

в) пронумерувати всі сторінки (друга титульна сторінка вважається стр. 3).

г) сторінка «мета» :

 • мету чітко розписати за вимогами навчальної програми;
 • дні та години занять: І п\р, ІІ п\р розклад записати спочатку олівцем, а після його затвердження – ручкою;

д) сторінка «план роботи» («Затверджую» – не ставити ніяких дат):

 • план пишеться від руки керівником гуртка охайно та розбірливо;
 • перше заняття – вступний та первинний інструктаж, далі заняття за своїм планом;
 • планувати роботу гуртка згідно затверджених навчальних програм, у відповідності до годинного навантаження (216 або 324 годин на рік: не більше і не менше);
 • план спочатку зробити на чернетці на весь рік (орієнтовно), узгодити його з заступником директора  з НВР і тільки після цього заповнювати журнал;
 • одна сторінка плану (розгорнута) – записати план на І п\р, друга сторінка розгорнута – на ІІ п\р, третя – план на літо;
 • в плані загальну кількість годин за місяць, п\річчя, рік не ставити.

е) сторінка «відомості про членів гуртка»:

 • записувати прізвища, ім’я гуртківця чітко, розбірливо;
 • графа «місце роботи батьків» – записати ім’я, по батькові батьків.

є) сторінки «облік відвідування»:

 • не додавати клітинки! Якщо клітинки додаються – це говорить про несвоєчасне заповнення журналу;
 • в кінці місяця залишати одну лінію, де робити запис «Всього годин за місяць».

ж) сторінка «проведення занять з техніки безпеки»:

 • перше заняття – вступний та первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності;
 • далі записувати проведені бесіди з безпеки життєдіяльності та виховні бесіди (на місяць – дві бесіди).

з) сторінка «масова та суспільно-корисна робота гуртка» – своєчасно записувати всі заходи, які проводились у гуртку: вечори, конкурси, змагання тощо.

7. Директор (заступник директора), завідувач відділом  систематично контролюють правильність ведення журналу. Журнал обліку роботи перевіряється не менше 5 разів на рік. На сторінці «зауваження та пропозиції щодо роботи гуртка» робиться запис результатів перевірки: дата перевірки, зауваження, термін усунення, підпис особи, що перевіряє журнал.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ КЕРІВНИКА ГУРТКА  

1. Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання основних напрямів і змісту позашкільної освіти; знання методики і технології гурткової роботи).

2. Знання закономірностей психічного розвитку дитини в різні вікові періоди, методів вивчення особистості, дитячого колективу.

3. Наявність умінь прогнозувати розвиток особистості дитини, дитячого колективу на діагностичній основі.

4. Володіння сучасними педагогічними технологіями.

5. Здатність до творчій діяльності.

6. Демократичний стиль роботи.

7. Висока комунікативна культура.

8. Здатність змінюватися, впроваджувати нововведення.

9. Здатність ефективно працювати в команді.

10. Наявність рефлексивної культури.

11. Любов до дітей.

12. Вміння будувати взаємодію з гуртківцями з позиції безумовного прийняття дитини, толерантності.

13. Володіння здібностями до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і своїх професійних можливостей.

14. Професійна майстерність.

15. Професійна компетентність.

 

ПОРАДИ КЕРІВНИКАМ ГУРТКІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на занятті.

2. Вивчіть матеріал цього розділу.

3. Проаналізуйте навчальний матеріал.

4. Сформулюйте мету заняття. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті заняття.

5. Представте колектив групи, окремих вихованців, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації задач заняття.

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даних вихованців.

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на занятті.

8. Обміркуйте структуру заняття, його хід.

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

а) які факти, загальні поняття повинні бути засвоєні на занятті;

б) яке вміння формуються на даному занятті;

в) які світоглядні поняття, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному занятті;

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в гуртківців при вивченні даного матеріалу.

 

 

1) Приходьте в кабінет раніше початку заняття. Переконайтесь, чи все підготовлено до заняття, чи чисто у кабінеті, чи підготовлено наочне приладдя. Домагайтесь, щоб всі вихованці вас вітали, але не витрачайте на це багато часу.

2) Почніть заняття енергійно. Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до кінця заняття був зайнятий справою.

3) Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу. Запобігайте спробі порушити робочий порядок, проводьте інструктажі з безпеки життєдіяльності

4) Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника гуртка треба виконувати обов’язково.

5) Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів праці на занятті.

6) Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов’язки чергового.

7) Утримуйтесь від зайвих зауважень.

8) Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв’язування.

 

Заняття – основна форма навчання, як в загальноосвітньому, так і в позашкільному навчальному закладі. Через нього проходять усі діти. І треба, щоб воно обов’язково було сучасним, методично грамотним, цікавим.

Освітній процес у позашкільних закладах відрізняється від шкільного: метою, змістом, формами, використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості і можливістю самостійного вибору дитиною напрямів діяльності.

Заняття в гуртку - та навчальна ситуація, той «сценічний» майданчик», де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості вихованців.

Враховуючи специфіку роботи в гуртках, кожен керівник вишукує, випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, його вихованцям.

 

Найбільш характерні недоліки занять:

 • невміння якісно побудувати заняття;
 • нехтування підготовкою плану-конспекта проведення заняття;
 • не приділяється належна увага мотивації вихованців до заняття та актуалізації їх знань;
 • тема, мета заняття не оголошується зовсім чи оголошення не адаптоване до сприйняття дітей;
 • не завжди проводиться оперативна перевірка якості виконання вихованцями завдань;
 • відсутня диференціація навчання;
 • вихованці на занятті пасивні;
 • робота ведеться з обмеженим колом дітей;
 • характер навчальних завдань частіше репродуктивний за алгоритмом;
 • нераціонально використовується час заняття;
 • заняття починається та завершується невчасно;
 • не належна увага до відповідей дітей;
 • невиразність мови, монотонність голосу педагога, нерухомість його фігури;
 • невміння поставити акцент на найголовніше;
 • не достатнє врахування інтересів, захоплень вихованців;
 • не проведено формувальне оцінювання, само-, взаємо оцінювання;
 • відсутні критерії оцінювання навчальних досягнень вихованців;
 • механічне запозичення передового педагогічного досвіду тощо.

У зв’язку з цим, пропонуємо деякі методичні настанови щодо удосконалення якості проведення занять в гуртках.

 

Основні вимоги до якісного сучасного заняття:

- науковість – використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики;

- системність – побудова заняття на основі закономірностей освітнього  процесу; зв'язок з раніше отриманими знаннями та вміннями, опора на вже досягнутий рівень розвитку вихованців;

- оптимальність – реалізація на занятті в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів та правил; забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб;

- ефективність – ефективне використання педагогічних засобів; зв’язок з життям, особистим досвідом дітей; формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності; формування уміння вчитися;

- можливість відтворення.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Яким повинно бути заняття, щоб вихованці сказали: «Я біжу на заняття гуртка!» Безумовно –  цікавим, таким, що пробуджує розум та уяву, розширює світогляд. Тому доречно використовувати в роботі інтерактивні методи навчання, ігрову діяльність, адже вони мають багато переваг:

- у роботі задіяні всі діти;

- вихованці вчаться працювати у групах (командах);

- формується доброзичливе ставлення до опонента;

- кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

- створюється «ситуація успіху»;

- за короткий час опановується більше матеріалу;

- формуються навички толерантного спілкування; уміння аргументувати свою точку зору, знаходити рішення проблеми.

 

1. Допомагайте вихованцям ставити перед собою реалістичні завдання.

1.1. Заохочуйте дітей, що ставлять перед собою досяжні завдання,щоб ускладнювати їх згодом.
1.2. Коли вихованці ставлять перед собою нереально високі завдання, пропонуйте їм альтернативу.
1.3. Як найчастіше ставте вихованців у ситуацію вибору.

2. Допомагайте вихованцям бути відповідальними за успіхи та прорахунки.

2.1.Після виконання завдань попросіть їх розповісти, що було особливо важко, як вони з цим справилися.
2.2. Обговорюйте причини не тільки успіхів, але і невдач.

3. Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного вихованця.

3.1. Вибирайте такі завдання, при виконанні яких вихованці частіше домагаються успіхів, ніж невдач.
3.2. Якщо у вихованців виникають проблеми, розподіліть матеріал на дрібні частини.

4. Робіть аудиторію та заняття більш привабливими та цікавими.

5. Пов'язуйте інформацію з життєвим досвідом вихованців.

Намагайтеся оцінювати подачу будь-якого навчального матеріалу з позиції дитини, тоді народжуються заняття, на яких дітям працювати легко, бо всі структурні компоненти підпорядковуються віковим особливостям: фізична спроможність, емоційне сприйняття навколишнього світу, мовленнєвий розвиток, прагнення отримувати нові знання.

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити та приймати нестандартні рішення, висувати оригінальні ідеї. Тому пропонуйте вихованцям різноманітні завдання, що стимулюють розвиток їх творчих здібностей. Дітям подобаються такі види діяльності, які дають матеріал для роздумів, фантазування, можливість проявляти ініціативу й самостійність, спілкуватися, спільно приймати рішення, робити вибір і відповідати за нього.

Сучасне заняття в позашкільному навчальному закладі повинне бути здоров’язберігаючим, тобто мають бути створені належні умови для його проведення.

Ці умови полягають у:

- використанні елементарної діагностики втомлюваності вихованців на занятті;

зменшенні втоми в дітей;

- створенні необхідного психологічного клімату;

- здійсненні індивідуального та диференційованого підходу в процесі навчання;

- дотриманні санітарно-гігієнічних умов реалізації освітнього процесу.

Використання елементарної діагностики втомлюваності вихованців на занятті – це порівняльний аналіз виразу облич дітей, використання методу кольорової діагностики, оцінка часу виконання вихованцями певного виду завдань тощо.

Зменшення втоми дітей – використання дидактичних ігор, інтерактивної діяльності (робота в групах, парах, трійках); включення в заняття динамічних пауз, фізкультхвилинок; використання творчих завдань; введення мистецького матеріалу, застосування якого благотворно впливає на емоційну сферу; емоційна подача навчального матеріалу; використання наочності, гумору тощо.

Створення психологічного клімату – доброзичливе відношення до вихованців; включення в навчальний процес життєвого досвіду дітей; створення «ситуації успіху» тощо.

Важливим фактором успішного навчання є емоційний стан дитини. Треба знати те, чим живе дитяча душа. Плануйте різноманітні види роботи на занятті. Допомагайте дитині розкритись. Наприклад, педагог будь-якого гуртка може запропонувати вихованцям намалювати щастя й горе, важку працю й веселе свято, любов і розлуку, а потім мотивувати свої бачення цих понять, поділитися враженнями та мріями. Малюнки й пояснення їхніх авторів розповідають багато. Педагогу треба проаналізувати ці роботи, зробити висновки, аби дитині було комфортніше в сім'ї, на заняттях в гуртку, допомогти позбутись комплексів, підтримати політ фантазії.

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі навчання – це використання відповідних педагогічних технологій, форм, методів; обов’язковість диференційованих завдань тощо.

Дотримання санітарно-гігієнічних умов реалізації освітнього процесу – це виконання норм освітлення, вологості, температури повітря; організація динамічних, ігрових, танцювальних перерв тощо.